Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Voor levering uit onze webwinkel gelden de volgende voorwaarden:

Levering:

Producten worden gefabriceerd in Nederland; bedrijven in Belgie (met een geldig BTW nummer) kunnen excl. BTW gefactureerd worden. Vul aub belasting vrijstelling in.
Voor vrachtkosten van orders onder € 750,– netto geldt de volgende tabel:

Orderbedrag Verzendkosten
€0-€250 €25
€250-€500 €50
€500-€750 €60
>€750 €0

Voor leveringen naar Waddeneilanden geldt een opslag van 15-50 euro toeslag op bovenstaande vrachtprijzen, dit wordt op basis van nacalculatie gefactureerd.

Voor leveringen in Belgie geldt een opslag van 50% op bovenstaande vrachtprijzen.

– Franko huis voor orders boven € 750,– netto op 1 adres binnen Nederland/ Belgie.

Leveringen worden verpakt in Polyethyleenfolie.

Betalingscondities:

Betaalwijze Kosten
iDeal €0
Vooruitbetalen €0

Kortingen:

Orders groter dan € 500,00: 4% korting
Orders groter dan € 750,00: 6% korting
Orders groter dan €1500,00: speciale korting – neem aub contact op met sales@redux.nl

Per E-mail ontvangt u van ons een orderbevestiging.

ALGEMENE VOORWAARDEN van REDUX geluidsisolatie, een merknaam van:

“UXEM” B.V., Artemisweg 135, 8239 DD Lelystad

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
1.1. Uxem: Industrie en Handelmaatschappij “Uxem” B.V.
1.2 AV: de onderwerpelijke algemene voorwaarden van UXEM.
1.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop en/of van aanneming van werk of andersoortige overeenkomst die UXEM met een wederpartij aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen.
1.4. Orderbevestiging: bevestiging van UXEM van een geplaatste order van een wederpartij, waarmee de order van de wederpartij definitief wordt.
1.5. Planningsbevestiging: bevestiging van UXEM dat een geplaatste order door een wederpartij, met een gevraagde leverdatum verder dan 2 maanden vanaf dag van orderplaatsing, is ingepland. Deze planningsbevestiging wordt opgevolgd door een orderbevestiging uiterlijk een maand voor de geplande uitleverdatum in verband met eventuele tussentijdse prijswijzigingen.

ARTIKEL 2 -TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere Overeenkomst tussen UXEM en de wederpartij waarop UXEM deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2. Op Overeenkomsten met UXEM en offertes van UXEM kunnen ongeacht het moment van verwijzing, geen andere algemene voorwaarden, zoals die van de wederpartij, van toepassing zijn tenzij UXEM uitdrukkelijk ten opzichte van de wederpartij schriftelijk heeft verklaard met de toepasselijkheid van die andere algemene voorwaarden in te stemmen. Deze instemming brengt echter nimmer met zich mee dat de andere algemene voorwaarden ook op andere Overeenkomsten tussen UXEM en de wederpartij van toepassing zijn.
2.3. Bepalingen uit deze AV zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op die grond nietig zou zijn, geldt de voor UXEM gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4. Van deze AV kan voor het overige slechts door middel van een schriftelijke verklaring van de directie van UXEM worden afgeweken.

ARTIKEL 3 – OFFERTES/ORDERS
3.1. De door UXEM gedane offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. UXEM is slechts aan de offertes gebonden indien UXEM de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 14 dagen daarna schriftelijk heeft bevestigd.
3.2. Alle bij een offerte verstrekte prijslijsten en andere gegevens (bijvoorbeeld in brochures en productspecificaties) zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.
3.3. Het niet lezen van een orderbevestiging valt onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij.
3.4. Wederpartijen die meer dan 2 maanden vooruit willen bestellen krijgen van UXEM een planningsbevestiging. Hierin staat dat de order van de wederpartij in ontvangst is genomen en is ingepland door UXEM. De orderbevestiging volgt uiterlijk een maand voor de geplande uitleverdatum.

ARTIKEL 4 – AANVULLING/WIJZIGING
De door UXEM uitgebrachte offertes en de tussen UXEM en de wederpartij gesloten Overeenkomsten kunnen slechts schriftelijk worden aangevuld of gewijzigd. Mondelinge toezeggingen door het personeel van UXEM of namens UXEM gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden UXEM slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN
5.1. De overeengekomen of in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten en exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, tenzij anders overeengekomen.
5.2. Indien UXEM met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is UXEM niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. UXEM mag prijsverhogingen in de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, milieukosten, sociale- en overheidslasten, vrachten en assurantiepremies doorberekenen. UXEM zal de wederpartij schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.
5.3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 8 dagen nadat UXEM de wederpartij op de hoogte heeft gesteld van de prijsverhoging.

ARTIKEL 6- UITVOERING
UXEM is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

ARTIKEL 7 – LEVERING
7.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/magazijn van UXEM te Lelystad (FL).
7.2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
7.3. Het risico van de geleverde zaken is na levering steeds voor de wederpartij.
7.4. UXEM heeft het recht onder rembours te leveren.
7.5. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten + vervoerskosten, verschuldigd zijn.
7.6. Het is UXEM toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is UXEM bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 8 – LEVERTIJD
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij UXEM derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en UXEM daarbij een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan de leveringsverplichtingen te voldoen, zonder dat de wederpartij en/of derden enig recht hebben op schadevergoeding jegens UXEM. Dit artikel is niet van toepassing indien sprake is van een al dan niet blijvende UXEM niet toe te rekenen tekortkoming, zoals bedoeld in artikel 12.

ARTIKEL 9 – TRANSPORT
9.1. De wijze van transport, verzending en verpakking wordt door UXEM bepaald.
Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij schriftelijk verklaard heeft de eventuele meerkosten daarvan te zullen dragen.
9.2. Het transport van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij tenzij anders overeengekomen.
9.3. Bij franco-levering worden de transportkosten niet doorberekend.

ARTIKEL 10 – TEKENINGEN, MONSTERS, CLICHÉ’S EN DERGELIJKE
10.1. Indien door UXEM een tekening, model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij UXEM uitdrukkelijk schriftelijk heeft vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
10.2. Door UXEM al dan niet in samenwerking met de wederpartij vervaardigde tekeningen, cliché’s, werktuigen en met behulp daarvan gefabriceerde producten mogen behoudens schriftelijke toestemming van UXEM niet worden nagemaakt. De wederpartij vrijwaart UXEM voor aanspraken van derden op grond van industriële eigendom, aantasting van het merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel van die derden ten aanzien van de vervaardiging en levering van een product dat op aanwijzingen van de wederpartij door UXEM werd gefabriceerd.
10.3. Voor het overige blijven de door UXEM gebruikte matrijzen, stansmessen, werktuigen en dergelijke eigendom van UXEM, ook indien hiervoor aan de wederpartij bepaalde kosten in rekening worden gebracht.
10.4 Aan het einde van elk kalenderjaar inventariseert UXEM de te behoeve van een wederpartij aanwezige gereedschappen (matrijzen, stansmessen, frezen, werktuigen en hulpgereedschap). UXEM kan een gereedschap dat langer dan 2 jaar niet gebruikt is als “inactief” kwalificeren en de wederpartij daarvan schriftelijk op de hoogte stellen waarbij de wederpartij de mogelijkheid wordt geboden om de gereedschappen tegen betaling van € 250,– per opgeslagen gereedschap per jaar bij UXEM op te slaan. Als de wederpartij daarvoor kiest zal UXEM jaarlijks in januari daarvoor een factuur zenden. Indien de wederpartij daar niet voor kiest, al dan niet uitdrukkelijk, dan is UXEM gerechtigd de betreffende gereedschappen te vernietigen. Uiterlijk twee weken voordat de vernietiging plaatsvindt, zal UXEM de wederpartij daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.
10.5. Alle technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

ARTIKEL 11 – WIJZIGINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN
11.1. UXEM is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten beperkt afwijken van de in de Overeenkomst omschreven zaken: maten, soortelijke gewichten en technische gegevens zoals de kleur(echtheid), mechanische eigenschappen enz.
Indien UXEM van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert met een afwijking naar boven of naar beneden van meer dan tien procent van hetgeen is overeengekomen met betrekking tot maten, soortelijk gewicht en mechanische eigenschappen, dan is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 8 dagen nadat deze de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
11.2. UXEM heeft tevens de bevoegdheid om tien procent meer of minder zaken te leveren dan besteld en in rekening te brengen. Bij een grotere afwijking in de hoeveelheid, zullen partijen in overleg bepalen hoe dit wordt opgelost. De wederpartij dient de in voorgaande zin bedoelde afwijking aan UXEM te melden binnen 8 dagen nadat de wederpartij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
11.3. De wederpartij heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het geringe wijzigingen betreft van de zaak die een verbetering betekenen. Voornoemde ontbindingsmogelijkheid geldt ook niet ten aan zien van kleurechtheid omdat de meeste polyurethaanschuimen niet kleurecht zijn en kunnen verkleuren onder invloed van UV-licht en/of door het verstrijken van de tijd.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT
12.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan UXEM zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van UXEM; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van UXEM; bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van UXEM; overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden en contingenteringen; fabrieksstoornis; stoornis in de aanlevering van de grondstoffen/halffabrikaten, clichés of stansmessen; niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onderleveranciers/aannemers; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan UXEM afhankelijk is, algemene transportproblemen en andere stagnatie in de voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.
12.2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van UXEM opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door UXEM niet mogelijk is, langer duurt dan 60 dagen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.3. Een UXEM niet toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen 60 dagen na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht.
12.4. Indien UXEM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
12.5 Indien de overeengekomen prestatie wel binnen 60 dagen kan worden verricht, is de tekortkoming niet blijvend en kan noch UXEM, noch de wederpartij, de Overeenkomst ontbinden. In dat geval van overmacht, wordt de verplichting tot prestatie door UXEM opgeschort, zonder dat UXEM jegens de wederpartij tot enige schade- of voordeelsvergoeding gehouden is.

ARTIKEL 13 – BETALING
13.1. Betaling dient te geschieden zoals afgesproken en bevestigd:
– binnen 30 dagen na factuurdatum;
– via vooruitbetaling
– bij aflevering onder rembours.
13.2 Betaling dient te geschieden in de door UXEM gefactureerde valuta:
– door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van UXEM;
– door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de door UXEM aangegeven bankrekening t.n.v. UXEM B.V. te Lelystad (FL). Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de wederpartij zonder dat ingebrekestelling nodig is, in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per (gedeelte van een) maand waarmee de overeengekomen betalingstermijn is overschreden.
13.3 Indien de wederpartij ten aanzien van enige betalingsverplichting jegens UXEM in verzuim is, is hij ook ten aanzien van alle andere vorderingen die UXEM op de wederpartij heeft in verzuim. Artikel 14.1 is dienovereenkomstig van toepassing.
13.4. In geval van liquidatie, faillissement, of surséance van betaling van de wederpartij of toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling op de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de wederpartij aan dat de betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.

ARTIKEL 14 – INCASSOKOSTEN
14.1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:
– over de eerste € 3.000,- 15%, met een minimum van € 150,
– over het meerdere tot € 6.000,- 10%
– over het meerdere tot € 15.000,- 8%
– over het meerdere tot € 60.000,- 5%
– over het meerdere 2%
Indien UXEM aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
14.2. De wederpartij is jegens UXEM de door UXEM gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien UXEM en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

ARTIKEL 15 – BEËINDIGING/ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST
15.1. De vorderingen van UXEM op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de Overeenkomst aan UXEM omstandigheden ter kennis komen die UXEM goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien UXEM de wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is UXEM bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan.
15.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan UXEM zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is UXEM bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
15.3. In alle gevallen waarin UXEM met een schriftelijke verklaring een Overeenkomst met de wederpartij ontbindt, is de wederpartij verplicht UXEM alle schade, kosten en winstderving te vergoeden en reeds door UXEM geleverde zaken aan UXEM te retourneren. De zaken blijven voor risico van de wederpartij totdat UXEM die heeft ontvangen en goedgekeurd. De verplichting tot vergoeding van schade en winstderving geldt niet indien UXEM de Overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 12 wegens een blijvende, UXEM niet toe te rekenen, tekortkoming heeft ontbonden.
15.4 Tussentijdse opzegging (annulering) van de Overeenkomst door de wederpartij kan slechts geschieden indien UXEM aan deze tussentijdse opzegging wil meewerken en zo lang de benodigde zaken niet in bestelling zijn en de productie niet is aangevangen.
15.5 Indien de Overeenkomst door de wederpartij tussentijds wordt opgezegd (geannuleerd), is de wederpartij, tenzij anders is bepaald, een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd, naast betaling van de reeds gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden, zulks onverminderd het recht van UXEM om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 16 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
16.1. De door UXEM geleverde zaken blijven het eigendom van UXEM totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met UXEM gesloten Overeenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf.
– de tegenprestatie met betrekking tot krachtens de Overeenkomst door UXEM verrichtte of te verrichten diensten.
– eventuele vorderingen, waaronder rentevorderingen en kostenvergoedingen, wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) Overeenkomst(en).
16.2 Wanneer de wederpartij uit de door UXEM geleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuwe zaak vormt, handelt hij bij die vorming in opdracht van UXEM en gaat hij die nieuwe zaak voor UXEM houden. De wederpartij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van UXEM zijn voldaan.
16.3. Door UXEM afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen, of aan derden op enigerlei andere wijze de juridische of feitelijke beschikkingsmacht af te staan, over te dragen of ten nadele van UXEM beperken.
16.4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is UXEM gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
16.5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht UXEM zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
16.6. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van UXEM
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden, op basis van de factuurwaarde, tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
– alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan UXEM op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
– de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door UXEM geleverde zaken te verpanden aan UXEM op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van UXEM;
– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die UXEM ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

ARTIKEL 17 – GARANTIE
17.1. UXEM garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van drie maanden na levering.
17.2. Indien een geleverde zaak een materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de wederpartij recht op herstel van de zaak. UXEM kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
17.3. De aansprakelijkheid van UXEM als gevolg van een materiaal- of fabricagefout is voorts beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het kader daarvan uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van UXEM.
Indien de aansprakelijkheidsverzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van UXEM beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaak/zaken die als oorzaak van de schade kan/kunnen worden aangemerkt, zulks te allen tijde met een maximum van € 50.000,–.
17.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan UXEM niet garanderen dat de kleefkracht van de door haar geleverde zelfklevende artikelen toereikend is voor het door de wederpartij beoogde gebruik van deze artikelen. UXEM is dan ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet toereikende kleefkracht. De wederpartij dient de kleefkracht van bedoelde artikelen zelf door middel van praktijkproeven te testen op bruikbaarheid voor het door de wederpartij beoogde doel.De zelfklevende artikelen kunnen maximaal zes maanden in ongebruikte toestand, droog, koel, in het donker en niet onder druk bewaard worden.
17.5. UXEM kan de kleurechtheid van alle polyurethaan- en polyethyleenmaterialen niet garanderen. Verkleuring kan optreden bij voornamelijk polyurethaan producten, o.a. door blootstelling aan UV licht en door ouderdom. UXEM is dan ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verkleuring van het materiaal. UXEM raadt aan de materialen droog, koel, in het donker en niet onder druk te bewaren.

ARTIKEL 18 – GEBREKEN; KLACHTTERMIJNEN
18.1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering- of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd;
– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik.
18.2. Zichtbare gebreken of tekortkomingen dient de wederpartij binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan UXEM te melden. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden beschreven.
18.3. Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na aflevering schriftelijk te melden aan UXEM.
18.4. Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen na ontvangstdatum van de factuur.
18.5 Eenmaal in gebruik genomen zaken worden geacht te beantwoorden aan de Overeenkomst, tenzij de zaak een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben.
18.6 Zaken kunnen slechts aan UXEM retour gezonden worden, indien UXEM daarmee en met de wijze van verzending schriftelijk heeft ingestemd. De zaken blijven voor risico van de wederpartij.
18.7 Klachten kunnen nimmer de betalingsverplichtingen van de wederpartij opschorten.
18.8 Indien niet anders overeengekomen vervalt voorts ieder vorderingsrecht van de wederpartij jegens UXEM, betrekking hebbend op de mededeling dat de zaak niet aan de Overeenkomst voldoet (waaronder begrepen een qua aantal onjuiste levering) indien:

  • de hiervoor gestelde termijn voor mededeling niet in acht is genomen;
  • de wederpartij de klachtprocedure van UXEM niet naleeft die na ontvangst van de klacht aan de wederpartij schriftelijk uiteen zal worden gezet;
  • de wederpartij geen/onvoldoende medewerking verleent binnen een redelijke termijn ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  • de wederpartij de zaken op onjuiste, onoordeelkundige of abnormale wijze heeft gebruikt of onderhouden en/of er sprake is van normale slijtage;
  • de wederpartij zelf of een derde wijzigingen (al dan niet zichtbaar) heeft aangebracht na de levering;
  • de klachten voor het eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 3 maanden sedert de levering is verstreken.

ARTIKEL 19 – AANSPRAKELIJKHEID
19.1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal UXEM alle redelijkerwijs van UXEM te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden.
19.2 UXEM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat UXEM is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor UXEM kenbaar behoorde te zijn.
19.3 De wederpartij vrijwaart UXEM tegen alle aanspraken van de wederpartij en/of derden op grond van ongeschiktheid van de geleverde zaken in het geval de fabricage en/of de levering van zaken plaatsvond naar tekeningen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords van de wederpartij.
19.4. Voor schade als gevolg van een materiaal- of fabricagefout geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 17 (Garantie) van deze voorwaarden. Voor het overige is de aansprakelijkheid van UXEM beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het kader daarvan uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van UXEM. Indien de aansprakelijkheidsverzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van UXEM beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaak/zaken die als oorzaak van de schade kan/kunnen worden aangemerkt, zulks te allen tijde met een maximum van € 50.000,–.
19.5 Indien de wederpartij door UXEM geleverde zaken doorverkoopt of uit (mede) door UXEM geleverde zaken nieuwe zaken vormt en die doorverkoopt, is hij verplicht zich adequaat tegen het productaansprakelijkheidrisico van artikel 6:185 BW te verzekeren. Op het eerste verzoek van UXEM zal hij UXEM een kopie van de desbetreffende polis doen toekomen.
19.6 De wederpartij vrijwaart UXEM tegen alle aanspraken van derden, waarvoor UXEM krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

ARTIKEL 20 – TOEPASSELIJK RECHT
Op elke offerte en elke gesloten Overeenkomst tussen UXEM en de wederpartij of daaruit voortvloeiende verbintenissen zijn – onder uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag van 1980 (“Convention on the International Sale of Goods 1980”) – Nederlands recht en Nederlands internationaal privaatrecht van toepassing.

ARTIKEL 21 – GESCHILBESLECHTING
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en UXEM, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Zwolle-Lelystad.
UXEM blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

ARTIKEL 22 – BEWIJS
22.1. Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met UXEM gesloten Overeenkomsten zijn – behoudens tegenbewijs met alle middelen – onze administratieve gegevens beslissend.
22.2. Behoudens tegenbewijs met alle middelen gelden tussen de wederpartij en UXEM de op de factuur, vrachtbrief en/of pakbon vermelde aantallen, maten en gewichten als juist.

ARTIKEL 23 – WIJZIGING
UXEM is gerechtigd deze AV te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt (treden) in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. De UXEM op het moment van wijziging bekende wederpartijen zal UXEM schriftelijk van de wijziging in kennis stellen.

ARTIKEL 24 – INWERKINGTREDING
Deze AV zijn met ingang van 1 juni 2011 van kracht en zijn gedeponeerd onder nr. 28053208 bij de Kamer van Koophandel te Lelystad.

ARTIKEL 25 – VERTALINGEN
Voor eventuele vertalingen van deze Algemene Voorwaarden geldt, dat de Nederlandstalige tekst van de Algemene Voorwaarden bindend is.